سه شنبه 19 تیر: آمل

نشست با رئیس آموزش و پرورش و معاونین

زیارت ناصرالحق و 4 شهید یمنی